NUSPIDER放射性废物桶抓具,最常见的规格有110、220和480升。

 

NUSIM公司可为不同规格的桶设计和制造抓具,在此领域拥有丰富的经验。

放射性废物桶最常见的规格有110、220和480升。如果对放射性剂量率有要求,废物桶可储存于比其大一号的桶内。

NUSIM公司生产的设备可将小桶放入大桶内,并且可以在不更换抓具的情况下将大桶运送至指定区域。

NUSPIDER桶吊运设备的编码根据用户所要求的功能选项来确定。

功能选项有:

– 电动化连续或脉冲转动。
– 电动化调整直径。
– 自动选择直径。
– 桶盖吊运及加盖。
– 重量控制。
– 射频控制。
– 电池供电。
– 适用于户外作业。
– 不锈钢材料制造。
– 起重机吊钩摆动锁定。
– 提供“即插即用”设备,不含安装。

NUSPIDER系列设备可用于吊运监管部门要求具有最高级别安全性和冗余性的废物包。

主要安全措施有:

– 桶吊运时不会跌落。
– 桶未被吊运至指定区域前,夹具不会松开。
– 非能动方格系统。桶的定位不依赖于电源。
– 按最高安全标准确保桶吊运过程的安全性。如发生断电事故,桶将保持在原有位置,并按与正常运行相同的安全标准确保桶的安全性。
– 提供冗余手动操作系统,允许在断电情况下对桶进行卸载操作。
– 安全系数高。

除了安全性和可靠性,NUSPIDER系列设备具有高紧缩性的特点,在吊运过程中抓具和桶紧密结合,最大程度地减小了起重机运程中的高度损失。这样可以充分利用场所的存储高度。

 

桶吊运设备
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/Manipulación-de-bidones.pdf

Nuspider设备ATRS远程控制
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/CONTROL-REMOTO-DE-NUSPIDER-EN-EL-ATRS.pdf

Nuspider数控抓具
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/PINZAS-NUSPIDER-DE-CONTROL-NUMÉRICO.pdf

吊运设备
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/HANDLING-DEVICE.pdf

远程操控和Scada系统
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/TELEMANIPULACION-SCADA.pdf

 

图片库

                            

 

其他设备

→ Baterías Tapas

→ Intemperie

→ Tapadoras 135 – Tapadora 220

→ Volteadora

 

→ Baterías Tapas

       

Núspider autónoma tapadora de bidones
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/NUSPIDER-AUTÓNOMA-TAPADORA-BIDONES-135L.pdf

Pinza Núspider autónoma telemandada
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/PINZA-NUSPIDER-AUTÓNOMA-TELEMANDADA.pdf

 

→ Intemperie

        
 

 

→ Tapadora de bidones de 135L

        

Tapadora de bidones de 135L
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/TAPADORA-DE-BIDONES-DE-135L.pdf

 

→ Tapadora de bidones de 220L

                    
 

 

→ Volteadora

     

Pinza volteadora sin motorizar
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/PINZA-VOLTEADORA-SIN-MOTORIZAR.pdf

Motorización pinza volteadora
http://nusim.com/wp-content/uploads/2012/09/MOTORIZACIÓN-PINZA-VOLTEADORA.pdf